Jdi na obsah Jdi na menu
 


logolink640.jpg

 

 

 

Informace o projektu

Název projektu: Historická zeleň regionu střední Čechy, č. CZ.1.07/2.1.00/13.0007

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Zahájení projektu: 1.2.2010

Ukončení projektu  30.6.2012

 

Cíl projektu

     Cílem projektu je zkvalitnění výuky a prohlubování znalostí studentů v oblasti vývoje, současného stavu a obnovy historické zeleně na příkladu středních Čech formou inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba Vyšší odborné školy zahradnické v Mělníku. Inovace akreditovaného vzdělávacího programu v oboru vzdělávání41-44-N/01 umožní studentům výraznější uplatnění na trhu práce, především v projekčních atelierech,realizačních zahradnických firmách a ve státní správě a samosprávě při tvorbě a ochraně životního prostředí a zvýší se jejich podnikatelský přístup k budoucímu uplatnění. Historická zeleň v regionu Středních Čech bude studentům prezentována formou odborných seminářů a exkurzí, kde budou přednášet pedagogové školy a přizvaní lektoři z odborných institucí, správ historických objektů, projekčních ateliérů. Právě spolupráce a zapojení externích odborníků na školeních napomůže modernizaci výuky na VOŠZa Mělník a umožní studentům provázání teoretických znalostí s praxí a reálným stavem zahradních památek. Významně rozšíříme znalosti u absolventů VOŠZa Mělník v oblasti, kde mohou využít kvalitnějšího podnikatelského přístupu v zahradní a krajinné tvorbě.Vzhledem k jedinečnosti zaměření VOŠZa Mělník ve vzdělávacím programu Zahradní a krajinná tvorba se v Mělníku připravují studenti vyšší odborné školy s nadregionálním dopadem na území celé ČR.

 

Zdůvodnění potřebnosti

     Realizace projektu umožní zkvalitnění a prohloubení výuky zahradní tvorby, sadovnické projekce, krajinářství a dendrologie na VOŠZ Mělník. Organizace výukových bloků a výstav projektů otevře cestu k dovybavení školy multimediální technikou a soustavou výstavních panelů. V rámci výukových bloků a exkurzí projektu Historická zeleň středních Čech si studenti ověří provázání teoretických znalostí s praxí a reálným stavem zahradních památek ve středních Čechách.

     Naučí se reagovat na potřeby orgánů státní správy, samosprávy i soukromých majitelů v oblasti rehabilitace historické zeleně. Ověří si postupy pro začlenění historické zeleně do pobytového standardu a turistického potenciálu měst a obcí. Naučí se zohledňovat požadavky památkové péče. Prohloubí si znalosti kompoziční, sortimentální a slohové na konkrétních objektech středních Čech. Seznámí se s projektovou dokumentací i realizací rekonstrukcí památkových areálů, uskutečněnou etablovanými zahradnickými firmami, stavebními firmami a ateliéry působícími v ČR. Prověří si svoje znalosti při posuzování studentských prací zaměřených na vybraná témata historie, vývoje a obnovy zahradních slohů. Nacvičí si identifikaci zahradních slohů a jejich záchrannou dokumentaci v terénu. Posoudí využití historických areálů pro sociální, zdravotní nebo rekreační účely.

     Absolvování inovované výuky na VOŠZa v Mělníku ve spolupráci např. s Národním památkovým ústavem výrazně posílí konkurenceschopnost diplomovaných specialistů na evropském trhu práce.

 

Popis cílové skupiny

     Projekt Historická zeleň v regionu Střední Čechy je určen pro studenty denní i dálkové formy Vyšší odborné školy zahradnické Mělník, studijního oboru Zahradnictví, vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba. Cílovou skupinu tvoří ročně cca 45 studentů řádného studia a 35 studentů dálkového studia Vyšší odborné školy zahradnické v Mělníku, tj. za dobu řešení projektu 2,5 roku prohloubíme výuku u 200 studentů. Druhou část cílové skupiny tvoří pedagogové Vyšší odborné školy zahradnické v Mělníku v počtu 5 osob. Jedná se o skupinu jedinečných odborníků, specialistů na parkové úpravy, kteří budou zajišťovat udržitelnost projektu po skončení projektu. Výuka akreditovaného vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba je vyučována pouze ve VOŠZa v Mělníku a tvoří klíčovou součást prezenční i dálkové formy studia.